C&F announces the merge of companies

The merging companies “Adaptivegrc Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.” with its registered office in Warsaw (the company being acquired) and “Adaptivegrc Sp. z o.o.” with its registered office in Warsaw (the acquiring company) make the merger plan available to the public.

Legal translation of the country of origin:

Łączące się spółki Adaptivegrc Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie (spółka przejmowana) oraz Adaptivegrc Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółka przejmująca) udostępniają do publicznej wiadomości plan połączenia spółek.